Dlaczego startujemy w wyborach?

Od 1989 roku, roku przemian w Polsce, nasze środowisko wolnościowe nie miało praktycznie swojej reprezentacji w samorządzie. Wszelkie próby zaistnienia kończyły się porażką lub aktywnością w ograniczonym zakresie, dlatego teraz w tych jakże ważnych wyborach chcemy przełamać ten stan rzeczy i wystawić własnych niezależnych i bezpartyjnych kandydatów.
Chcemy aby to był pierwszy krok na drodze do odpolitycznienia samorządu. Dążymy do tego aby obywatel a w tym przypadku mieszkaniec Krakowa stał się podmiotem, decydentem i prawdziwym gospodarzem swojej małej ojczyzny. Nasza myśl przewodnia to konserwatywne spojrzenie na świat z zachowaniem korzeni i tradycji oraz wszystkiego co Nas łączy.

KWW „Zjednoczeni dla Krakowa” został oficjalnie zarejestrowany:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/komitet/38848

Program wyborczy.

Transport i komunikacja:

 • Nie dla Strefy Czystego Transportu,
 • Tak dla Strefy Ograniczonego Ruchu,
 • metro jako rozwiązanie docelowe przyszłości,
 • deregulacja organizacji ruchu,
 • rozbudowa komunikacji zbiorowej,
 • rozbudowa parkingów P & R,
 • rezygnacja z autobusów elektrycznych,
 • likwidacja parkingów na pasach ruchu,
 • regulacja branży taxi,
 • ograniczenie korzystania z hulajnóg.

Budownictwo i infrastruktura:

 • Nie dla 15-minutowych miast,
 • likwidacja patodeweloperki, przestrzeganie prawa budowlanego,
 • uzupełnienie brakujących planów zagospodarowania przestrzennego,
 • zakaz zabudowy korytarzy przewietrzania miasta,
 • wspieranie budownictwa komunalnego jako pomoc nie zamożnych,
 • zakaz wyprzedaży terenów należących do miasta.

Energetyka i OZE:

 • rozwijanie fotowoltaiki na budynkach należących do miasta,
 • możliwość opalania gatunkowym drewnem,
 • dalsza modernizacja filtrów i ochrona przed smogiem,
 • rozwój terenów zielonych,
 • tworzenie parków miejskich,
 • zakaz inwestycji na bulwarach wiślanych,
 • modernizacja oświetlenia miejskiego.

Kultura i sport:

 • wspieranie aktywności sportowej mieszkańców,
 • zwiększenie nakładów na kulturę,
 • promowanie młodych artystów i stworzenie im możliwości rozwoju,
 • ograniczenie wsparcia dla komercyjnych projektów kulturalnych,
 • wspieranie wyróżniających się działaczy kultury,
 • rozwijanie miejskich i osiedlowych domów kultury,
 • odtworzenie i wspieranie bibliotek.

Nauka, edukacja i ochrona zdrowia:

 • aktywna współpraca z wyższymi uczelniami Krakowa,
 • utworzenie i wspieranie miejskich centrów nauki,
 • reaktywacja szkół zawodowych i branżowych,
 • wspieranie wyróżniających się nauczycieli i pracowników nauki,
 • tworzenie i wsparcie ośrodków dla osób z niepełnosprawnością,
 • aktywizacja zawodowa opiekunów z niepełnosprawnością,
 • budowa przedszkoli samorządowych,
 • wspieranie Centrów Aktywności Seniora,
 • wspieranie psychiatrii i psychologii dziecięcej,
 • zwiększenie nakładów na służbę zdrowia,
 • wspieranie opieki wytchnieniowej,
 • zwiększenie nakładów na edukację rzetelnej profilaktyki zdrowia,
 • kontrola promieniowania elektrycznego w zakresie masztów 5G,
 • ograniczenie zanieczyszczeń chemicznych skażenia atmosfery.

Finanse i budżet:

 • sporządzenie audytu prawno-finansowego miasta,
 • przegląd administracji i możliwości oszczędności,
 • wspieranie przedsiębiorców z zarejestrowaną działalnością w Krakowie,
 • uchwalenie maksymalnego poziomu deficytu budżetu miasta,
 • odpartyjnienie administracji samorządowej,
 • zreformowanie spółek miejskich i likwidacja dublujących się działalności,
 • zakaz zasiadania w RN spółek miejskich osób zatrudnionych w UMK,
 • wprowadzenie odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje.

Kraków mój dom:

 • mieszkańcy Krakowa jako największy skarb miasta,
 • karta mieszkańca jako ulga parkingowa, komunikacyjna, kulturalna,
 • walka z hałasem i wprowadzenie stref ciszy,
 • Nie dla wzrostu opłat wszelkiego rodzaju,
 • parkingi, muzea, kina, teatry,
 • dbanie o zielony charakter miasta i ochrona stref zieleni,
 • tworzenie stref aktywnego wypoczynku na bazie parków miejskich.

Konsultacje społeczne:

 • współpraca Prezydenta, Rady Miasta i Rad Dzielnicowych,
 • rzetelna polityka informacyjna miasta,
 • szerokie konsultacje wszystkich ważnych projektów miejskich,
 • referenda w najważniejszych sprawach społecznych.

Polskość i patriotyzm:

 • polskość w przestrzeni publicznej z ekspozycją narodowych barw,
 • dbanie o tradycję i korzenie kulturowe miasta,
 • wspieranie wszelkich przedsięwzięć patriotycznych,
 • Kraków jako historyczna perła Polski.

Kraków w przyszłości:

 • stworzenie strategi rozwoju miasta,
 • Nie dla skansenu,
 • Tak dla rozwoju.

Okręgi wyborcze – kandydaci.